Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

PRZEDSZKOLE NR 49

 20-631 Lublin

ul. Pana Balcera 11

tel 81/ 525 48 89

 694 879 134

885 49 20 15

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4  maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

Spis treści:

1.Cel procedury

2.Zakres stosowania

3.Odpowiedzialność

4.Wytyczne dla rodziców

5.Sposób postępowania

6.Dokumenty związane

7.Załączniki

 

1.Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

1.Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz dzieci pozostających pod opieką placówki.

2.Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz dzieci pozostających pod opieką placówki.

3.Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4.Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

2.Zakres procedury

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki oraz rodziców i ich dzieci, pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

3.Odpowiedzialność

3.1 Organ prowadzący odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony , w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni

3.2 Dyrekcja mgr Agata Sawoniuk  odpowiedzialna za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą

3.3. Pracownicy 18 osób odpowiedzialni za stosowanie niemniejszej procedury

 

4.Wytyczne dla rodziców

                        WAŻNE!!!!!!!                  

               RODZICE KTÓRZY WYRAZILI AKCES ABY ICH DZIECKO UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA W TYM OKRESIE.

 

PROSZENI SĄ KONTAKT Z PLACÓWKĄ NA DZIEŃ WCZEŚNIEJ PRZED PRZYPROWADZENIEM DZIECKA.

 

4.1.Do Przedszkola nr 49  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

Rodzice posyłający dziecko do placówki  mają obowiązek złożenia deklaracji  o stanie zdrowia dziecka .

 

4.2.Każdy rodzic dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

4.3.Ustalono różne godziny przyjmowania / odbierania dzieci.  Rodzice są informowani o harmonogramie przyjmowania grup emailem CLASS DOJO indywidualnym telefonem do rodzica.   Możemy określić godz. w których rodzice będą przyprowadzać i odbierać dzieci.

 

4.4.Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

4.5.Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do przedszkola  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Maksymalnie w szatni może przebywać 2 rodziców wraz z dziećmi.

 

4.6.Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do Przedszkola mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (Przedszkole nie zapewnia rękawiczek) wchodząc do budynku.

 

4.7.Rodzice pomagają dzieciom rozebrać się/ ubrać się
i zmienić obuwie. Rodzice odwieszają ubrania na  wieszak. 

 

Dziecko jest odbierane przez pracownika.

 

4.8.Dziecko do sali zajęć odprowadza przyprowadza p. woźna .

4.9.Rodzice  są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

 

4.10.   Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatce.

 

4.11.    Rodzice zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami dziecka telefonicznie.

  1. – dwa numery telefonów do rodziców i telefon do zakładu pracy

  2. – możemy określić w jakim czasie maksymalnym dziecko powinno być odebrane przez opiekunów.

 

4.12.   Rodzice zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki  o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica dziecka lub innego członka rodziny.

 

4.13.   Rodzice zobowiązują się napisać oświadczenie o  stanie zdrowia dziecka , jeżeli  wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed  ponownym powrotem do  przedszkola.

 

5. Sposób postępowania

Część I

 

5.1. Organizacja opieki w Przedszkolu

 

5.1.1. Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum DZIECI PRZYPROWADZANE I ODBIERANE SĄ TYLKO PRZEZ JEDNEGO RODZICA, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, rejestr wejść.)

 

5.1.2.   Dziecko przed wejściem do sali zobowiązane jest umyć ręce pod opieką p. woźnej.

Nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

5.1.3.   Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5.1.4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie

5.1.5. W grupie przebywa maksymalnie:

 

gr I.-5 dzieci (Krasnoludki);

gr II.-10dzieci (Skrzaty);

gr III-.5dzieci (Leśne ludki).

 

5.1.6. W salach, w których przebywają dzieci usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (tj. dywany, pluszowe zabawki, firanki  itp.). Wszystkie pozostałe zabawki, w tym przybory sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym zabawie i na koniec dnia.

5.1.7. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola i zabieranie z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

5.1.8. Sala, gdzie odbywają się zajęcia są regularnie, co najmniej raz na godzinę wietrzone, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5.1.9. Zapewniono taką organizację pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup. Każda grupa przedszkolna ma osobne wejście z korytarza na klatce schodowej. Dzieci będą przyjmowane wg ustalonego harmonogramu ustalonego z rodzicami. Dzieci w obecnej sytuacji i wytycznych GIS nie będą korzystały z placu zabaw (plac zabaw ogólnodostępny) i spacerów.

5.1.10. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

5.1.11. Personel pomocniczy(p. intendentka, robotnik gospodarczy) i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

5.1.12. Każdą placówkę wyposażono w termometr (bezdotykowy). Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

5.1.13. Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby.

Dziecko takie, należy natychmiast umieścić w wyznaczonym miejscu Izolatka.

Izolatka będzie znajdowała się w pokoju nauczycielskim w którym jest przygotowany leżak/ krzesło; pokój posiada okna(można wywietrzyć) jest odizolowane od innych pomieszczeń w przedszkolu. 

 

Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dziecka

Rodzice zobowiązani są dostarczyć informację o aktualnych numerach telefonu komórkowego oraz telefonu do zakładu pracy

 

5.1.14. Zabronione jest organizowanie wyjść poza teren przedszkola.

 

Część II

5.2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

5.2.1.     Po wejściu do szatni  umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, wchodzące na teren placówki.

5.2.2.     Rodzice zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, zakładaniu rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.

5.2.3.     Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

5.2.4.     Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych –  klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.

5.2.5.     Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.2.6.     Personelowi opiekującymi się dziećmi, służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami zapewniono dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe, a także fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie konieczności np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji)

5.2.7.     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji.

 

Część III

5.3.     Gastronomia

5.3.1.     Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: odległość stanowisk pracy lub środki ochrony indywidualnej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5.3.2.     Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (wydawanie posiłków w każdej sali dla poszczególnych grup). Każdorazowo następuje czyszczenie blatów stołów i krzeseł po każdej grupie.

5.3.3.     Wielorazowe naczynia i sztućce są zmywane i wyparzane  w temperaturze min. 60ºC

 

Część IV

5.4Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki

5.4.1.     Do pracy w przedszkolu  mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

5.4.2.     W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli  wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny należy natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego  607 244 860 

5.4.3.     Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

5.4.4.     W zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie są angażowane osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

5.4.5.     Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie/wydzielono obszar, w którym będzie możliwa izolacja osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble)  Izolatka,  w której  przebywał pracownik będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną.

5.4.6.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik z niepokojącymi objawami udaje się do lekarza pierwszego kontaktu. Karetkę pogotowia wzywamy jeżeli u pracownika z niepokojącymi objawami występują duszności.

5.4.7.     Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych  dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

5.4.8.     W widocznym miejscu na tablicach w sali i szatni  umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

5.4.9.     W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

5.4.10.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

5.4.11.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

5.4.12.   

 

Część V

5.5Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

5.5.1       W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka przebywającego  w placówce umieszcza się dziecko  w Izolatce sprawdza się temperaturę dziecka . w Izolatce dziecko przebywa pod opieką personelu przedszkola . Przedszkole kontaktuje się z rodzicami zgodnie z punktem 4.11.  Rodzice z dzieckiem udają się do lekarza pierwszego kontaktu.

Jeżeli występują duszności u dziecka wyzywamy karetkę pogotowia oraz kontaktujemy się z rodzicami.

5.5.2       Jeżeli  wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi poinformować  dyrektora placówki/ opiekuna grupy.   Dyrektor/ pracownik  placówki  kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 607 244 860  i  stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

5.5.3       Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie/wydzielono obszar Izolatki w którym będzie możliwa izolacja dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble).  Izolatka, w której  przebywało dziecko będzie gruntownie sprzątana, zdezynfekowana przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną.

5.5.4       Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną   w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

5.5.5       Na drzwiach wejściowych do Izolatki  umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

5.5.6       W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka , należy sporządzić i monitorować listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń.

GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

5.5.7       Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

5.5.8       Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.