Organizacja dnia u Leśnych Ludków

ORGANIZACJA  DNIA W GRUPIE ,, LEŚNE  LUDKI”

   Przedszkole  jest czynne od  godziny 6.00 do godziny  17.00 

     Ramowy  rozkład dnia  na rok szkolny  2019/ 2020

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne, zajęcia wspierające,  zabawy  muzyczno – ruchowe, zajęcia kierowane – ćwiczenia poranne, kontakty z  rodzicami.

8:00 – 16:00 – Szczegółowy rozkład dnia w grupie ,, LEŚNE  LUDKI “

8:00 – 8:30 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, higieniczne, pełnienie  dyżurów.

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie  posiłków, zachowanie porządku  wokół siebie, prawidłową postawę. Wdrażanie do  czynności higienicznych i porządkowych po  zakończeniu śniadania. Mycie  zębów.

8:40 – 9:20 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia  z  całą grupą wg. planów miesięcznych zgodnie z  realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, realizowane programy pracy. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w  czasie  zajęć i  zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy  przez dzieci. Działania plastyczno – konstrukcyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

9:20 – 10:00 – Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczycielki.

10:00 – 10:15 – Drugie śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego  zachowania i  estetyki.

10:15 – 11:00 – Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z  elementem korekcji na powietrzu   lub w sali, zabawy swobodne, obserwacje przyrodnicze, zabawy tropiące,  wycieczki, spacery, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

11:00 – 11:30 – Czynności porządkowe i  higieniczne. 

Pierwsze danie  obiadowe – zupa.

11:30 – 12:00 – Relaksacja  w  formie  zabaw  i  ćwiczeń oddechowo – rozluźniających  przy  muzyce, ,, chwila  z  książką “. W tym katecheza we wtorki i czwartki oraz język angielski w środy i piątki.

12:00 – 13:00 – Zajęcia kierowane dydaktyczno-wychowawcze, ćwiczenia  utrwalające  wiadomości  z  zajęć  edukacyjnych, zajęcia o  charakterze edukacyjno – wyrównawczym oraz z dziećmi zdolnymi, uzupełnianie kart pracy. Dowolna działalność  dzieci. Zabawy na  placu przedszkolnym.

13:00 – 13:30 – Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 Drugie danie obiadowe.

13:30 – 14:15 – Praca indywidualna, wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  poprzez  dostarczanie  różnorodnych  bodźców  podnoszących  jego  kompetencje  i  umiejętności,  zabawy przy stolikach. Udział dzieci w  kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych wg. zainteresowań.

14:15 – 16:00 – Zabawy swobodne, gry i  zabawy w  małych  zespołach lub  indywidualne, wykonywanie  prac  plastycznych wg. zainteresowań dzieci  dowolną  techniką,  zajęcia wspierające, logopedyczne.

 16:00 – 17: 00 –  Zabawy z  dziećmi z  innych grup, gry i zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, układanki, gry planszowe,  zabawy  dowolne wg. zainteresowań i pomysłów dzieci, zabawy słowne, ruchowo – rytmiczne; prace porządkowe, rozmowy z dziećmi. Rozchodzenie się  dzieci do  domów. Kontakty z  rodzicami.