Ogólna deklaracja dostępności

Informacja o dostępności architektonicznej Przedszkola nr 49 w Lublinie:

– Przedszkole nr 49 w Lublinie zlokalizowane jest na parterze wieżowca przy ul. Pana Balcera 11 w Lublinie.

– Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne skrajne wejścia od ul. Pana Balcera prowadzące do klatek schodowych bloku.

– Po prawej stronie drzwi wejściowych do wiatrołapów umiejscowione są na wysokości 160 cm domofony.

– Aby dostać się do placówki należy pokonać 11 stopni schodów klatki schodowej oraz 3 drzwi otwierane ręcznie.

– Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka, nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak miejsc postojowych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

– Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Deklaracja dostępności serwisu p49.lublin.eu

Przedszkole nr 49 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://p49.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-17

Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne (np. skany dokumentów) z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu,
  • Pojawią się błędy w semantyce html,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-20.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sawoniuk, poczta@p49.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 525 48 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.